مناجات رایانه ای

Option  غم را خدایا On  مکن

File اشکم را خدایا Run  مکن

Del کن Treeشاخه های  غصه را

سردی و افسردگی هر سه را

Jumper شادی بیار تا Set  کنیم

سیستم اندوه را Reset کنیم

نام تو Password  درهای بهشت

آدرس e-mail سایت سرنوشت

 ای خدا روز ازل CAD  داشتی

Mouse بود اما اگر Pad  داشتی

که چنین طرح 3D می زدی

طرح خود بر روی CD می زدی

تا نیافتد Bug  در اندیشه مان

تا که ویروسی نگردد  ریشه مان

ای خدا از بهر ما ایمن فرست

بهر دلهای پر آتش Fan  فرست

ای خدا حرف دلم با کی زنم

Help  می خواهم که F1 می زنم

/ 0 نظر / 34 بازدید