آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

آری امروزه فناوری اطلاعات و درجه پیشرفت در آن به عنوان مقیاس توسعه یافتگی کشور ها به محسوب می شود. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول, ایجاد بستر مناسب برایجذب, پردازش و بکارگیری فناوری است .فناوری اطلاعات نیز دربند این لزوم بوده علاوه اینکه بدلیل ماهیت تحول افرینش برای جذب و بکارگیری آن نیاز به تدقیق و برنامه ریزی کلان و استراتژیک می باشد. 
در سالهای اخیر محیط بنگاه های کسب و کار، متاثر از روند جهانی شدن اقتصاد، دگرگونی در اقتصادهای صنعتی و حرکت موسسات به سمت فضای دیجیتالی دچار تغییرات گسترده ای شده است.به گونه ای که برای ایجاد تحولات بنیادین در زیرساختارهای کسب وکار و نظام های سازمانی و پایه ریزی و اجرای برنامه های توسعه علاوه بر وجود فناوری و اطلاعات به حلقه واسط دیگری به نام مدیریت نیاز پیدا شد.

پیوند سه عامل فناوری، اطلاعات و مدیریت با هدف ایجاد قابلیت های جدید در شیوه های مدیریت بنگاه های مزبور و توانمندسازی مدیران با بهره گیری از” فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیرات فراوانی بر موفقیت برنامه های توسعه مبتنی بر دانش داشته و دارد. نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات در برنامه های راهبردی سازمان و تبدیل شدن به یک عامل تعیین کننده در تعیین استراتژی ها و سیاست های سازمانی و شیوه های برنامه ریزی فرایندها، نیروهای انسانی و سایر منابع، رهبران و مدیران پیشروی سازمان های قرن حاضر را در معرض رویارویی با چالش های جدیدی قرار داده است.

پرداختن به این موضوع در بعد ملی نیاز ها و ملزومات جدیدی را پدید می آورد که یکی از اولویت های آن پرورش و تربیت مدیران فناوری اطلاعات برای اداره سازمان های امروزی است. با این رویکرد ها از چند سال پیش برنامه ریزی گشترده ای در دانشگاههای مختلف کشور از جمله دانشگاه های تهران و الزهرا انجام شد تا رشته مدیریت فناوری اطلاعات شکل بگیرد.

 ضرورت توسعه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

خیلی جدی باید گفت که مدیریت فناوری اطلاعات برای کشور یک ضرورت ملی به حساب می آید. سیستم سنتی مدیریت کشور، ضعف و ناکارآمدی ساختار مدیریتی کشور در عرصه برنامه ریزی و اجرا، وجود سرمایه های عظیم مادی،  ترکیب جوان جمعیتی کشور و نیروی تحصیل کرده و در حال تحصیل، پتاسیل بالای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال، ماهیت دانشی فناوری اطلاعات و در نهایت نیاز واقعی کشور بر فناوری اطلاعات محور کردن برنامه های کلان و جزیی توسعه ای خود همه و همه می طلبد تا برای هدایت صحیح سرمایه های ملی در جهت بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات با دقت و وسواس زیادی به موضوع مدیریت فناوری اطلاعات در کشور توجه شود.

 چرا فقط کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات؟

نو بودن این دانش برای جامعه دانشگاهی ما، سطح بالای تخصص ها و دانش های مطرح شده در این رشته، کمبود متخصص برای آموزش و همچنین کمبود امکانات و محتوای آموزشی مناسب در سال های ابتدایی ایجاد این رشته باعث شده است که دانشگاهها مجبور شوند این رشته را فقط در رشته کارشناسی ارشد به اجرا درآورند اما با توجه به پیشرفت روزافزون علوم فناوری اطلاعات و مدیریت و توسعه آموزش های پایه ای در این زمینه برای عموم دانشجویان مقاطع پایین تر امید آن می رود که بتوان در آینده نه چندان دور این رشته را برای مقاطع لیسانس و حتی فوق دیپلم نیز ایجاد کرد.

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات چیست؟
رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد ابتدا در سال 1380 و در دانشگاههای علامه طباطبایی و دانشگاه تهران راه اندازی گردید و برای آن اقدام به پذیرش دانشجو شد.  اما هم اکنون در دانشگاه الزهرا و سازمان مدیریت صنعتی نیز برای این رشته دانشجو پذیرفته می شود.
هدف از تشکیل این دوره در نظامنامه آموزشی آن به صورت زیر عنوان شده است: 
" 
هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات آموزش نیروی انسانی متخصص موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی است.متخصصینی که در زمینه های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت بنوانند در جهت تامین نیازهای امروز و فردای مدیریت در جامعه فعالیت کنند. "

به عبارت دیگر هدف از این دوره آموزشی  توانمندسازی و تجهیز مدیران سازمان هایدولتی و خصوصی، مدیران مرتبط با واحدهای فناوری اطلاعات در سازمانها، مشاورین ارشد مدیریت و مسوولان طرحهای تحول سازمانی به دانش های مرتبط با زمینه های مدیریتی فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مسایل گوناگون سازمان و مدیریت، به شمار می آید.

انتظار طراحان این دوره های آموزشی این است که دانشجو پس از ورود به بازار کار قادر به درک تحولات نوین سازمانی، به ویژه در سطوح برنامه ریزی راهبردی و سیاست گذاریها و شناخت بهتر عوامل مرتبط با زمینه های رقابت در محیط کسب و کار کنونی و در نهایت تقویت قابلیت های تحلیل و تصمیم گیری باشد. فارغ التحصیلان، در زمینه درک نقش محوری فناوری اطلاعات در سازمانهای خود و جنبه های مدیریتی آنها، تسلط بیشتری یافته و قادر خواهند بود جنبه های بحرانی فعالیت های با محور فاوا در سازمان را شناسایی نموده و در جهت پیاده سازی استراتژی های متاثر از آن فعالیت نمایند. بهبود اثربخشی ارتباط بین رده های مدیریتی و کارشناسان و مشاورین فناوری اطلاعات، از جمله سایر تاثیرات این دوره محسوب می گردد.
رشته مدیریت فناوری اطلاعات در سه گرایش: 
مدیریت منابع اطلاعاتی 
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته 
نظام کیفیت فراگیر
تصویب شد که از این بین دو گرایش منابع اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته فعال و در حال اجرا می باشند.  تعداد کل واحدهای درسی این دوره 32 واحد می باشد که شامل 20 واحد مشترک . 8 واحد تخصصی مربوط به گرایش و 4 واحد پایان نامه می باشد.ضمن اینکه دروس پیش نیاز بنا به تشخیص مرجع برگزار کننده دوره ارائه می شود. 
این رشته به دلیل ماهیت میان رشته ای آن دربرگیرنده برخی از دروس اصلی علوم مدیریت و شماری از دروس مربوط به علوم مهندسی و رایانه می باشد. 
دروسی مانند : تئوریهای پیشرفته مدیریت.- مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته- تحقیق در عملیات پیشرفته- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته- مدیریت منابع اطلاعاتی- سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک- کاربرد IT در سازمان - تحلیل آماری و... از زمره دروسمربوط به حوزه علوم مدیریت می باشند و دروسی مانند: تحلیل و طراحی ساختاریافتهسیستمها – سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی – سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری و خبره- فناوری اطلاعات- مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر CASE – متدلوژیهای ایجاد و توسعه سیستم اطلاعاتی-مدلسازی اطلاعات سازمان- منطق فازی و هوش مصنوعی- مهندسی مجدد رویه های اجرایی و فرایندها و.... از زمره دروس مربوط به حوزه فنی و علوم رایانه می باشند. که بسته به گرایش انتخاب شده ارائه می شوند.

 دروسی که در این رشته تدریس می شوند

دروس پیش نیاز

  •   آمار کاربردی    Applied Statistics
  • روش تحقیق (+کارگاه روشهای جستجو در پژوهش) Research  Method
  • تحقیق در عملیات و مدلهای تصمیم گیری               Operations Research and Decision Models

دروس اصلی

·         رویکرد سیستمی      System Approach

·         مبانی مدیریت فناوری اطلاعات   Foundations of IT  Management

  • فاوا در سازمان و مدیریت    ICT in Organization & Management
  • مدیریت تکنولوژی و نوآوری   Management of Technology & Innovation
  • آثار فاوا بر سازمانها، افراد و جامعه   Impact of ICT on Organizations, Individuals & Society
  • مهندسی سازمان   Enterprise Engineering
  • مبانی کسب و کار و تجارت الکترونیک   Foundations of  e-Business and e-Commerce
  • سیستمهای اطلاعاتی بنگاه  اقتصادی    Enterprise Information Syste
/ 0 نظر / 37 بازدید